கலாம் விதைகள் குழுவின் கனிதம் மாதிரி தேர்வு வினா விடை - TNPSC MATERIALS

Search This Blog

Friday, 19 October 2018

கலாம் விதைகள் குழுவின் கனிதம் மாதிரி தேர்வு வினா விடை

கலாம் விதைகள் குழுவின் கனிதம் மாதிரி தேர்வு வினா விடை
👇👇👇
TEST 1

Download


TEST 2

Download
No comments:

Post a Comment